Pasang

AJURUNG

  • Bagikan
AJURUNG
Foto: Istimewa

Banne Ke Siken nyamana, mon ta’ kellar mapegga’ kalenjerra omba’ tase’ Talango. Retem satong kang sajangngowan. Rajungan sasampan sapega’an. Ennos sacan-dhagan sakaleyan sapossa’na paraona.

 

Pasang

Kadibi’an, bila bai, lamon kenceng, nga-tengnga malem, Ke Siken mangkat ajurung. Ta’ tao ka angen barat. Ta’ kennal ka omba’ raja. Neng e te-poteyanna dhuwa’ socana Ke Siken nyabana ana’ poto, robiyana, ban sabarundhut sana’baraja taneyan lanjang e bengkona. Ke Siken tatak, ta’ toman kedher ngadhebbi baramma’a bai kabadha’an agalibat.

 

“Allah saguli-enneng. Allah se maguli ban mamanjeng. Allah ta’ neng-enneng!” Dhalem pekkerra.

 

Sanonto Bulan Sappar. Angen dhateng asale’bungan. Tase’ Talango agules. Mangka ri’-bari’ laggi’ sempat moy-tamoyan, arasan ka rajina ja’ aba’na garesges.

 

“Kole’ bariyang, aneko badan gedduran kabbi,” oca’na.

 

Tape paggun, Ke Siken ngendhing ka gir-sereng tase’ mor-dhaja, paseser teppe Buju’ Aji, Talango. Tale messen tongkangnga etaja’ epagarudhu’. Ke Siken mangkat onggu: Ajurung!

 

Ta’ abit, gageddhap ramme. Ngadirap. Rese’ rembes adel-deddel ngamparra tase’ Ju’ Aji. Ta’ abit, neng e leng-pelenganna langnge’ mor-lao’ kelap saleng patappor. Agaridhaban. Ngacenthar. Namper mata bas-abasan.

***

Sengko’ sakanca’an tempo jareya aca-keca. Bang-sebang neggu’ colok, nyalese neng e gir-sereng tase’ Ju’ Aji, nyare cekkomang.

 

“Dhaggi’, dhapa’ ka bengko, mayu’ addu santa’an; kerrap e tas papan ngangguy bates bellana perreng,” Dayat ngajak Memed.

 

“Iya, dina Hepni jareya ma’ makompol tang-bintangan. Enja’, dhu ekagabaya apa, onggu!” Memed mengnga’. Dhalem pekkerra, alalakona apa bai koduna badha tojjuwanna; badha maksod se ekaparlo samarena. Memed loppa, ja’ babathangnga keban tang-bintangan, dhabuna Ke Siken, sabellunna mangkat ajurung, kenneng pobu ka ramo’na nyeyor, yakte bungkana nyeyor gella’ bisa abuwa powan.

 

Dayat ban Memed mole kaadha’. Sengko’ terros nyare keban tang-bintangan. Sengko’ ngen-bangennan ka dhabuna Ke Siken e attas:

 

“Babathangnga keban tang-bintangan, ekenneng pobu ka ramo’na nyeyor, yakte bungkana nyeyor gella’ bakal abuwa powan.”

 

Ke Siken ta’ kor-sokor adhabu. Biyasana, bannya’ kabukteyan, kadaddiyan onggu!

Dullu, toman sengko’ nangale kalaban bulak mata dibi’ dha’ pan-barampan elmo ladunniyan ban kajunelan se eka’andhi’, se eyahliyagi Ke Siken.

 

Ekoca’ elmo ladunniyan, polana Ke Siken pajat rangrang cacana. Namong sakaleyan lamon Ke Siken kare abanta, dhari dhalem kekep-kebbi’na lesanna mara se kalowar satondhun jajarba’an laenna; pekker enga’ se tabukka’, ngaremmot hekma maso’, pekker aguli ban ajangngo dibi’ ka maksod ban roseyana.

 

Sabatara parkara kajunelan, sengko’ ta’ toman nangale Ke Siken ba’-coba’an ngoddi kasakteyan. Namong bila kabadha’an kapepet, seggut, badha bai se daddi sabab petolongNga dha’ Ke Siken; daddi tareka’an, nolong onggu ka aba’na.

***

Settong bakto, sabubarra dhari onjangan ka jaraja, ojan derres. Salanjangnga jalan ka dalemma Ke Siken, dhari lorong raja, leddhuk; ngemmeng cellot ban aeng. Sapedha motor Pespa, kateteyanna, mate neng e tengnga jalan. Katadha’an bensin. Sengko’ ta’ tedhung, banne amempe, ma’ ebas-abas dhari jauna, ngangguy conthong dhaunna geddhang, Ke Siken temmo nyello’ ba’ana jalan se leddhuk, pas epobu ka tangkina messen kateteyanna. Banne mempe, sapedha gella’ ekerjan ma’ laju odhi’ lampuna, ngathotthot odhi’ ongguwan!

 

Dhukale kadaddiyan se ta’ kappra, namong bida careta. Iya, teppa’. Padha ban careta e adha’. E tempo kabadha’an laen, ta’ abit dhari ka’aneyan se teba sabellunna, Ke Siken mangkat majang bareng sengko’. Dhapa’ gan tengnga tase’, omba’ raja dhateng agulung. Badan sengko’ dakkala gumegil. Ngetter. Kobater. Tako’ talebbu ka lem tase’. Tape ma’ dhu Ke Siken paggun tennang. Serrem kabadha’an, sakone’a ta’ makeddhi’ ka pekkerra. Ta’ kercet. Ta’ kene’ akkal. Ta’ tako’.

 

Aba’ ta’ mare takedha’. Dhu ma’ se nyamana ola’ taon laju ecandhak, ekopas, epeddang so Ke Siken jang babai. Kotthong. Konco’ babana alekser abak santa’, sakejja’, temmo elang ekalodhu’ tase’. Bagiyan attassa alekser ngenyor ka jauna. Se terrang ba’na bisa abajangngagi baramma takedha’na pekker sengko’ tempo jareya.

 

Aba’ se molae gella’ ngetter, burung ta’ kedher. Se dullu mola tako’ buru mengnga’. Kasambu’. dhalem kabadha’an marenges mara jareya, ju pas badha Ke Siken metto ocap kowa sakeccap, manglo tha-kantha kowa ka sengko’ dhu soro ja’ ko’-tako’? Tadha’. Ke Siken esep ta’ akebbi’. O-tao temmo nyeddhuk ka lem capella. Ngala’ roko’, ejumbu’ salencer, etonoen, sakarena temmo ejuluwwagi ka sengko’. Badha’a Ke Siken ngoca’: “Ya’ karoko’,” kowa, tadha’. Laju pera’ eyontallagi se nyamana roko’ ban kore’na. Aba’na esep macellep. Nyergu’ okos bur-semburan.

 

Pekker sengko’ acaca. Ce’ ngartena. Ce’ eppassa Ke Siken matabar. Atarung neng e tase’ tengnga malem, mon ta’ nyango nga’-anga’, gumegil ta’ kera ta’ gumegil. Ta’ kera ta’ abuko’. Mon tapalang, burung se olleya juko’.

***

Bersambung…

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *